skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Martinie, Célia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-formalism approach for model-based dynamic distribution of user interfaces of critical interactive systems

Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.77-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.08.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for resilience to hardware failures in interactive systems: A model and simulation-based approach

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Ladry, Jean-François ; Martinie, Célia

Reliability Engineering and System Safety, 2011, Vol.96(1), pp.38-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320 ; E-ISSN: 1879-0836 ; DOI: 10.1016/j.ress.2010.06.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Development Process for Usable Large Scale Interactive Critical Systems: Application to Satellite Ground Segments

Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Navarre, David ; Barboni, Eric; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7623, pp.72-93 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_5

Toàn văn sẵn có

5
A Development Process for Usable Large Scale Interactive Critical Systems: Application to Satellite Ground Segments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Development Process for Usable Large Scale Interactive Critical Systems: Application to Satellite Ground Segments

Martinie, Célia ; Palanque, Philippe ; Navarre, David ; Barboni, Eric; Winckler, Marco (Editor) ; Forbrig, Peter (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Centered Software Engineering: 4th International Conference, HCSE 2012, Toulouse, France, October 29-31, 2012. Proceedings, pp.72-93

ISBN: 9783642343469 ; ISBN: 3642343465 ; E-ISBN: 9783642343476 ; E-ISBN: 3642343473 ; DOI: 10.1007/978-3-642-34347-6_5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarre, David
  2. Martinie, Célia
  3. Palanque, Philippe
  4. Barboni, Eric
  5. Palanque, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...