skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salehi, Ahmad Shah xóa Tác giả/ người sáng tác: Martinez-Alvarez, Melisa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?

Mann, Carlyn ; Ng, Courtney ; Akseer, Nadia ; Bhutta, Zulfiqar A ; Borghi, Josephine ; Colbourn, Tim ; Hernández-Peña, Patricia ; Huicho, Luis ; Malik, Muhammad Ashar ; Martinez-Alvarez, Melisa ; Munthali, Spy ; Salehi, Ahmad Shah ; Tadesse, Mekonnen ; Yassin, Mohammed ; Berman, Peter ; Rannan-Eliya, Ravi ; Brearley, Lara ; Friedman, Howard ; Ravishankar, Nirmala ; Cortes, Rafael ; Mtei, Gemini

Mann, C., C. Ng, N. Akseer, Z. A. Bhutta, J. Borghi, T. Colbourn, P. Hernández-Peña, et al. 2016. “Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?” BMC Public Health 16 (Suppl 2): 792. doi:10.1186/s12889-016-3403-4. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3403-4. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3403-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. DASH (Harvard Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huicho, Luis
  2. Colbourn, Tim
  3. Rannan-Eliya, Ravi
  4. Brearley, Lara
  5. Berman, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...