skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Martinez, Ramiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Immigration Increase Homicide? Negative Evidence From Three Border Cities

Lee, Matthew T. ; Martinez, Ramiro ; Rosenfeld, Richard

The Sociological Quarterly, 01 September 2001, Vol.42(4), p.559-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0253 ; E-ISSN: 1533-8525 ; DOI: 10.1111/j.1533-8525.2001.tb01780.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Urban Violence: The Link between Immigrant Latinos and Types of Homicide

Martinez,, Ramiro

Social Science Quarterly, 1 March 2000, Vol.81(1), pp.363-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmented Assimilation, Local Context and Determinants of Drug Violence in Miami and San Diego: Does Ethnicity and Immigration Matter? 1

Martinez, Ramiro ; Lee, Matthew T. ; Nielsen, Amie L.

International Migration Review, March 2004, Vol.38(1), pp.131-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2004.tb00191.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOCIAL DISORGANIZATION REVISITED: MAPPING THE RECENT IMMIGRATION AND BLACK HOMICIDE RELATIONSHIP IN NORTHERN MIAMI

Lee, Matthew T. ; Martinez, Ramiro

Sociological Focus, 1 November 2002, Vol.35(4), pp.363-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380237 ; E-ISSN: 21621128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Ethnic Distribution of Homicide in Miami, 1985-1995

Martinez, Ramiro ; Lee, Matthew T

Homicide Studies, August 1998, Vol.2(3), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767998002003009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting Latinos in homicide research: The victim and offender relationship in El Paso and Miami.(Statistical Data Included)

Lee, Matthew T. ; Martinez, Ramiro, Jr. ; Rodriguez, S. Fernando

Social Science Quarterly, March, 2000, Vol.81(1), p.375(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing the Context of Immigrant Homicides in Miami: Haitians, Jamaicans and Mariels [1]

Martinez Jr. , Ramiro ; Lee, Matthew T.

International Migration Review, Fall, 2000, Vol.34(3), p.794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the Scarface Legacy: The Victim/Offender Relationship and Mariel Homicides in Miami

Martinez, Ramiro ; Lee, Matthew T ; Nielsen, Amie L

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, February 2001, Vol.23(1), pp.37-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-9863 ; E-ISSN: 1552-6364 ; DOI: 10.1177/0739986301231003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsidering the Marielito Legacy: Race/Ethnicity, Nativity, and Homicide Motives *

Martinez, Ramiro ; Nielsen, Amie L. ; Lee, Matthew T.

Social Science Quarterly, June 2003, Vol.84(2), pp.397-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/1540-6237.8402011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reassessing the alcohol-violence linkage: Results from a multiethnic city

Nielsen, Amie L. ; Martinez, Ramiro

Justice Quarterly, 01 September 2003, Vol.20(3), p.445-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-8825 ; E-ISSN: 1745-9109 ; DOI: 10.1080/07418820300095581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latino Homicide: Immigration, Violence, and Community.

Tita, George E

Social Forces, 2004, Vol. 82(3), pp.1244-1245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2004.0055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Latino Homicide: Immigration, Violence, and Community (Book Review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latino Homicide: Immigration, Violence, and Community (Book Review)

Mcnulty, Thomas l.

American Journal of Sociology January 2004, Vol.109(4), pp.1023-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/382985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detained: Immigration Laws and the Expanding I.N.S. Jail Complex

Martinez, Ramiro

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, May 2004, Vol.33(3), pp.344-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610403300350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latino Homicide: Immigration, Violence, and Community (Book Review)

Ousey, Graham C.

Contemporary Sociology, 1 July 2003, Vol.32(4), pp.507-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homicide among the 1980 Mariel Refugees in Miami: Victims and Offenders

Martinez, Ramiro

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, May 1997, Vol.19(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-9863 ; E-ISSN: 1552-6364 ; DOI: 10.1177/07399863970192001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of Serious Violent Recidivism: Results From a Cohort Study

Martinez, Ramiro

Journal of Interpersonal Violence, April 1997, Vol.12(2), pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-2605 ; E-ISSN: 1552-6518 ; DOI: 10.1177/088626097012002004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latinos and lethal violence: The impact of poverty and inequality

Martinez, Ramiro

Social Problems, May 1996, Vol.43(2), p.131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377791 ; E-ISSN: 15338533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homicide Among Miami's Ethnic Groups: Anglos, Blacks, and Latinos in the 1990s

Martinez, Ramiro

Homicide Studies, February 1997, Vol.1(1), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-7679 ; E-ISSN: 1552-6720 ; DOI: 10.1177/1088767997001001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersections of race, ethnicity, and the law

Hans, Valerie ; Martinez, Ramiro

Law and Human Behavior, 1994, Vol.18(3), pp.211-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-7307 ; E-ISSN: 1573-661X ; DOI: 10.1007/BF01499585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Miami: Ethnic Politics in a Postmodern World

Martinez, Ramiro

Contemporary Sociology, Vol.28(3), pp.329-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/2654179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1998  (4)
 3. 1999đến2000  (4)
 4. 2001đến2003  (6)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Martinez, Ramiro
 2. Martinez, R.
 3. Martinez Jr., R.
 4. Martinez, Ramiro, Jr.
 5. Martinez,, Ramiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...