skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Tác giả/ người sáng tác: Martin, A M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. IV. Hypoxemia during convalescence

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Bredenberg, C E ; Mills, D E ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. 3. Arterial hypoxemia after wounding

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Genslar, S ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789529 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. II. Pulmonary edema following head injury

Simmons, R L ; Martin, A M ; Heisterkamp, C A ; Ducker, T B

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789528 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. I. Pathologic changes in the lungs of patients dying of wounds

Martin, A M ; Simmons, R L ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.30-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5819328 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heisterkamp, C A
  2. Simmons, R.L.
  3. Martin, M., Arthur
  4. Martin Jr., A.M.
  5. Heisterkamp 3rd., C.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...