skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Chủ đề: Political science -- Political organizations -- Political parties xóa Tác giả/ người sáng tác: Marthaler, Sally xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La course au centre: Policy Convergence and Partisanship in France, 1981-2002

Marthaler, Sally

French Politics, Culture & Society, 1 July 2010, Vol.28(2), pp.75-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15376370 ; E-ISSN: 15585271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Arts & Humanities Full Text  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...