skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Marta Filizola xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-0

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57955.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.57955

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-3

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57958

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-2

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57957

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-1

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57956

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-0

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57955

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-1

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57956.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.57956

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-2

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57957.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.57957

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and ontology for a G protein-coupled receptor oligomerization knowledge base-3

Lucy Skrabanek ; Marta Murcia ; Michel Bouvier ; Lakshmi Devi ; Susan R George ; Martin J Lohse ; Graeme Milligan ; Richard Neubig ; Krzysztof Palczewski ; Marc Parmentier ; Jean-Philippe Pin ; Gerrit Vriend ; Jonathan A Javitch ; Fabien Campagne ; Marta Filizola

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.57958.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.57958

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Uncategorized  (4)
 2. Uncategorised  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lakshmi Devi
 2. Martin J Lohse
 3. Gerrit Vriend
 4. Lucy Skrabanek
 5. Marc Parmentier

theo chủ đề:

 1. Uncategorized
 2. Uncategorised

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...