skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Martínez Ulloa, Jorge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alejandro Jiménez Escobar. La música de Fernando García, Arte, ciencia, compromiso

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 December 2010, Vol.64(214), pp.80-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902010000200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La obra de arte musical: hacia una ontología de la música

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 June 2010, Vol.64(213), pp.116-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902010000100009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementos analíticos de la obra musical de Fernando García

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 July 2003, Vol.57(200), pp.48-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902003020000006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inevitabilidad de la mezcla: una estrategia para "ser" y "parecer"

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 January 2003, Vol.57(199), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902003019900007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La música indígena y la identidad: los espacios musicales de las comunidades de mapuche urbanos

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 July 2002, Vol.56(198), pp.21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902002019800002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernesto Quezada. Música del renacimiento para guitarra

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 July 1998, Vol.52(190), pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901998019000019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrevista a Jean-Jacques Nattiez

Martínez Ulloa, Jorge

Revista musical chilena, 01 July 1996, Vol.50(186), pp.73-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27901996018600004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martínez Ulloa, Jorge
  2. Jorge Martínez Ulloa
  3. Ulloa, J.M.

theo chủ đề:

  1. Music

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...