skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Martín-Alberca, Carlos; xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge; Duc, Mai Thanh; Koenka, Israel Joel;; Martín-Alberca, Carlos;; Hauser, Peter C.;; García-Ruiz, Carmen

Scopus; 00219673; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967314016975; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33704

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge ; Duc, Mai Thanh ; Koenka, Israel Joel ; Martín-Alberca, Carlos ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Journal of Chromatography A, 12 December 2014, Vol.1372, pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2014.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge ; Duc, Mai Thanh ; Koenka, Israel Joel ; Martín-Alberca, Carlos ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Journal of Chromatography A, 12/2014, Vol.1372, C, pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2014.10.085

Toàn văn sẵn có

4
Qualitative determination of inorganic anions in incendiary device residues by capillary electrophoresis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative determination of inorganic anions in incendiary device residues by capillary electrophoresis

Martín-Alberca, Carlos ; Sáiz, Jorge ; Ferrando, José Luis ; García-Ruiz, Carmen

Analytical Methods, 2012, Vol.4(9), p.2680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-9660 ; E-ISSN: 1759-9679 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c2ay25628b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martín-Alberca, Carlos
  2. García-Ruiz, Carmen
  3. Sáiz, Jorge
  4. Duc, Mai Thanh
  5. Koenka, Israel Joel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...