skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tác giả/ người sáng tác: Marston, Greg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy, citizenship and governance: the case of disability and employment policy in Australia

Lantz, Sarah ; Marston, Greg

Disability & Society, 01 October 2012, Vol.27(6), pp.853-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-7599 ; E-ISSN: 1360-0508 ; DOI: 10.1080/09687599.2012.686881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marston, Greg
  2. Lantz, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...