skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Chủ đề: Political Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Marshall, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brexit in its Worldwide Aspect: An Opportunity to be Grasped

Marshall, Peter

The Round Table, 02 September 2016, Vol.105(5), p.451-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358533.2016.1233757

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Balfour Formula and the Evolution of the Commonwealth

Marshall, Peter

The Round Table, 01 September 2001, Vol.90(361), p.541-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029x ; DOI: 10.1080/00358530120082823

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Commonwealth at 60

Marshall, Peter

The Round Table, 01 October 2009, Vol.98(404), p.535-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358530903151706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marshall, Peter
  2. Marshall, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...