skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Marsh, Nicholas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note

Baev, Pavel ; Buhaug, Halvard ; Gleditsch, Nils Petter ; Hadji, Fatima ; Hallberg, Johan Dittrich ; Isenberg, David ; Kristine, Elida ; Jacobsen, Undrum ; Jensehaugen, Jørgen ; Marsh, Nicholas ; Saleh, Basel ; Shamsuddin, Farrid ; Westing, Arthur H

Journal of Peace Research, November 2009, Vol.46(6), pp.853-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309344666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Brock-Utne, Birgit ; Findlay, Trevor ; Frydenlund, Iselin ; Hafner-Burton, Emilie ; Berg-Harpviken, Kristian ; Hellestveit, Cecilie ; Hovdenak, Are ; Janssen, Dieter ; Lind, Jo Thori ; Marsh, Nicholas ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Stensrud, Ellen ; Tellnes, Jostein F ; Urdal, Henrik ; Waage, Hilde Henriksen

Journal of Peace Research, November 2004, Vol.41(6), pp.751-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304047436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Marsh, Nicholas
  3. Simonsen, Sven Gunnar
  4. Brock-Utne, Birgit
  5. Shamsuddin, Farrid

theo chủ đề:

  1. Law
  2. International Relations

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...