skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Marks, Stefan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the Holodeck: Fully Immersive Virtual Reality Visualisation of Scientific and Engineering Data

Marks, Stefan ; Estevez, Javier E. ; Connor, Andy M.

Arxiv ID: 1604.05797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wearable haptic game controller

Foottit, Jacques ; Brown, Dave ; Marks, Stefan ; Connor, Andy M.

International Journal of Game Theory & Technology, 2(1), 1-19 (2016)

Arxiv ID: 1604.05479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Intuitive Tangible Game Controller

Foottit, Jacques ; Brown, Dave ; Marks, Stefan ; Connor, Andy M.

Arxiv ID: 1604.06157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a wearable haptic game interface

J. Foottit ; D. Brown ; S. Marks ; A.M. Connor

EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies, 01 April 2016, Vol.3(6), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2409-9708 ; DOI: 10.4108/eai.25-4-2016.151165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marks, Stefan
  2. Connor, Andy M.
  3. Connor, Andy
  4. Foottit, Jacques
  5. Marks, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...