skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Tác giả/ người sáng tác: Marinacci, Federico xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping substructure in the HST Frontier Fields cluster lenses and in cosmological simulations

Natarajan, Priyamvada ; Chadayammuri, Urmila ; Jauzac, Mathilde ; Richard, Johan ; Ebeling, Harald ; Jiang, Fangzhou ; van Den Bosch, Frank ; Jullo, Eric ; Pillepich, Annalisa ; Popa, Cristina ; Marinacci, Federico ; Hernquist, Lars ; Meneghetti, Massimo ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating Galaxy Formation with the IllustrisTNG Model

Pillepich, Annalisa ; Springel, Volker ; Nelson, Dylan ; Naiman, Jill ; Pakmor, Ruediger ; Hernquist, Lars ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Weinberger, Rainer ; Marinacci, Federico; Marinacci, Federico (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx2656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...