skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Participation xóa Tác giả/ người sáng tác: Marilde Loiola de xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia de Assembleia e Democracia de Parlamento: uma breve história das instituições democráticas

Menezes, Marilde Loiola de

Sociologias, 01 April 2010, Issue 23, pp.20-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222010000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. SciELO (CrossRef)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marilde Loiola de Menezes
 2. Menezes, Marilde Loiola de
 3. Marilde Loiola de
 4. Menezes, Marilde
 5. Menezes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...