skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Tác giả/ người sáng tác: Maria Froudaki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tribute to Sandra Brown

Giorgos Tsiris ; Maria Rafti ; Polina Kavoura ; Maria Froudaki

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(2), pp.70-71

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: "Every Note Counts: The Story of Nordoff-Robbins Music Therapy" (Fraser Simpson)

Maria Froudaki

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.49-52

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: "The Nordoff-Robbins Adventure: Fifty Years of Creative Music Therapy" (F. Simpson)

Maria Froudaki

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2009, Vol.1(2), pp.108-110

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maria Froudaki
  2. Polina Kavoura
  3. Maria Rafti
  4. Giorgos Tsiris
  5. Foudaki, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...