skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Tác giả/ người sáng tác: Marginson, Simon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-building universities in a global environment: The case of Australia

Marginson, Simon

Higher Education, 2002, Vol.43(3), pp.409-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1023/A:1014691304966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond national states, markets, and systems of higher education: A glonacal agency heuristic

Marginson, Simon ; Rhoades, Gary

Higher Education, 2002, Vol.43(3), pp.281-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1023/A:1014699605875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marginson, Simon
  2. Simon Marginson
  3. Marginson, S.
  4. Rhoades, Gary
  5. Gary Rhoades

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...