skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Tác giả/ người sáng tác: Margareta Gregurović xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medunarodna konferencija Hrvatskoga socioloskog drustva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurovic, Margareta

Revija za Sociologiju, Vol.45(3), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gregurovic, Margareta
  2. Gregurović, Margareta
  3. Margareta Gregurović

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...