skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Marchi, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age dependent changes in choline uptake of the chick iris

Marchi, M ; Hoffman, D W ; Giacobini, E ; Fredrickson, T

Brain research, 18 August 1980, Vol.195(2), pp.425-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 7397509 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norepinephrine uptake in aging adrenergic nerve terminals

Hoffman, D W ; Marchi, M ; Giacobini, E

Neurobiology of aging, 1980, Vol.1(1), pp.65-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 6267491 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased uptake of [ 3H]choline by rat superior cervical ganglion: An effect of dexamethasone

Sze, P.Y ; Marchi, M ; Towle, A.C ; Giacobini, E

Neuropharmacology, 1983, Vol.22(6), pp.711-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3908 ; E-ISSN: 1873-7064 ; DOI: 10.1016/0028-3908(83)90094-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giacobini, E.
  2. Marchi, M.
  3. Hoffman, D.W.
  4. Hoffman, Douglas W
  5. Marchi, Mario

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...