skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Tác giả/ người sáng tác: Marchal, Maud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking in a Cube: Novel Metaphors for Safely Navigating Large Virtual Environments in Restricted Real Workspaces

Cirio, Gabriel ; Vangorp, Peter ; Chapoulie, Emmanuelle ; Marchal, Maud ; Lécuyer, Anatole ; Drettakis, George

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, April 2012, Vol.18(4), pp.546-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.60

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Adaptive VR Simulators Combining Visual, Haptic, and Brain-Computer Interfaces

Lécuyer, Anatole ; George, Laurent ; Marchal, Maud

IEEE Computer Graphics and Applications, 01 September 2013, Vol.33(5), pp.18-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.80

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aggregate Constraints for Virtual Manipulation with Soft Fingers

Talvas, Anthony ; Marchal, Maud ; Duriez, Christian ; Otaduy, Miguel A

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2015, Vol.21(4), pp.452-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 26357095 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2015.2391863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematic Evaluation of Virtual Walking Trajectories

Cirio, Gabriel ; Olivier, Anne-Hélène ; Marchal, Maud ; Pettré, Julien

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19, pp.671-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personified and multistate camera motions for first-person navigation in desktop virtual reality

Terziman, Léo ; Marchal, Maud ; Multon, Franck ; Arnaldi, Bruno ; Lécuyer, Anatole

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.652-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428450 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.38

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marchal, M
  2. Marchal, Maud
  3. Lecuyer, A.
  4. Lécuyer, Anatole
  5. Cirio, Gabriel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...