skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Marchal, Bruno xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Need for Global Application of the Accountability for Reasonableness Approach to Support Sustainable Outcomes: Comment on “Expanded HTA: Enhancing Fairness and Legitimacy”

Byskov, Jens ; Maluka, Stephen Oswald ; Marchal, Bruno ; Shayo, Elizabeth H. ; Bukachi, Salome ; Zulu, Joseph M. ; Blas, Erik ; Michelo, Charles ; Ndawi, Benedict ; Hurtig, Anna-Karin

International Journal of Health Policy and Management, 2017, Vol.6(2), pp.115-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; ISSN: 2322-5939 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2016.106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...