skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science, Information Systems And Applications, Incl. Internet/Web, And Hci xóa Chủ đề: Kind xóa Tác giả/ người sáng tác: Maquil, Valerie xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Voting: A Technique for Interacting with Group Choices on a Tangible Tabletop

Maquil, Valérie ; Tobias, Eric ; Latour, Thibaud; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9299(Part IV), pp.79-86 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8_7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maquil, Valérie
  2. Maquil, Valerie
  3. Latour, T.
  4. Tobias, E.
  5. Tobias, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...