skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Maouche, Said xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Djidjelli (Algeria) earthquakes of 21 and 22 August 1856 (I 0 VIII, IX) and related tsunami effects Revisited

Harbi, Assia ; Meghraoui, Mustapha ; Maouche, Said

Journal of Seismology, 2011, Vol.15(1), pp.105-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-4649 ; E-ISSN: 1573-157X ; DOI: 10.1007/s10950-010-9212-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The November 26 and 27, 1927 devastating flood event (NW Algeria): characterization and reconstruction using historical data

Sardou, Miloud ; Maouche, Said ; Sabeur, Bendehiba ; Missoum, Hanifi

Arabian Journal of Geosciences, 2018, Vol.11(10), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-018-3590-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compilation of historical floods catalog of northwestern Algeria: first step towards an atlas of extreme floods

Sardou, Miloud ; Maouche, Said ; Missoum, Hanifi

Arabian Journal of Geosciences, 2016, Vol.9(6), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-016-2490-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maouche, S
  2. Maouche, Said
  3. Sardou, Miloud
  4. Missoum, Hanifi
  5. Sardou, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...