skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Maor, Zohar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hans Kohn and the Dialectics of Colonialism: Insights on Nationalism and Colonialism from Within

Maor, Zohar

Leo Baeck Institute Year Book, 2010, Vol. 55(1), pp.255-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0075-8744 ; E-ISSN: 1758-437X ; DOI: 10.1093/lbyb/ybq038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kohn’s Buber, Buber’s Kohn: Hans Kohn's Biography of Martin Buber Revisited

Maor, Zohar

The Leo Baeck Institute Year Book, 2018, Vol. 63(1), pp.255-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0075-8744 ; E-ISSN: 1758-437X ; DOI: 10.1093/leobaeck/yby010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

T atjana L ichtenstein . Zionists in Interwar Czechoslovakia: Minority Nationalism and the Politics of Belonging

Maor, Zohar

The American Historical Review, 2018, Vol. 123(4), pp.1420-1422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/rhy162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholem and Rosenzweig: Redemption and (Anti-)zionism

Maor, Zohar

Modern Judaism - A Journal of Jewish Ideas and Experience, 2017, Vol. 37(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-1114 ; E-ISSN: 1086-3273 ; DOI: 10.1093/mj/kjw021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maor, Zohar
  2. Maor, Z
  3. Zohar Maor, B.Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...