skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Manuel Ruiz-Garcia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic characterization and structure of the endemic Colombian silvery brown bare-face tamarin, Saguinus leucopus (Callitrichinae, Cebidae, Primates)

Ruiz-García, Manuel ; Escobar-Armel, Pablo ; Leguizamon, Norberto ; Manzur, Paola ; Pinedo-Castro, Myreya ; Shostell, Joseph

Primates, 2014, Vol.55(3), pp.415-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-8332 ; E-ISSN: 1610-7365 ; DOI: 10.1007/s10329-014-0418-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA microsatellite characterization of the jaguar (Panthera onca) in Colombia

Ruiz-Garcia, Manuel ; PayÁN, Esteban ; Murillo, Andrea ; Alvarez, Diana

Genes & Genetic Systems, 2006, Vol.81(2), pp.115-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-7568 ; DOI: 10.1266/ggs.81.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manuel Ruiz-Garcia
  2. Ruiz-Garcia Manuel
  3. Shostell, Joseph
  4. Murillo Andrea
  5. Andrea Murillo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...