skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mansell Robin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge societies : information technology for sustainable development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge societies : information technology for sustainable development

Mansell Robin; Wehn de Montalvo Uta; United Nations Commission on Science and Technology for Development.

Oxford ; New York : Published for and on behalf of the United Nations by Oxford University Press, 1998. - (338.9 KNO 1998) - ISBN0198294107

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...