skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mannan, M. Sam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons to be learned from an analysis of ammonium nitrate disasters in the last 100 years

Pittman, William ; Han, Zhe ; Harding, Brian ; Rosas, Camilo ; Jiang, Jiaojun ; Pineda, Alba ; Mannan, M. Sam

Journal of Hazardous Materials, 15 September 2014, Vol.280, pp.472-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.08.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to consolidate Trevor’s experience and knowledge? Impossibilities, reflections on possibilities, and call to action

Pasman, Hans J ; Rogers, William J ; Mannan, M. Sam

Journal of Loss Prevention in the Process Industries, September 2012, Vol.25(5), pp.870-875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-4230 ; DOI: 10.1016/j.jlp.2012.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning lessons from incidents: A paradigm shift is overdue

Mannan, M. Sam ; Waldram, Simon P

Process Safety and Environmental Protection, November 2014, Vol.92(6), pp.760-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-5820 ; E-ISSN: 1744-3598 ; DOI: 10.1016/j.psep.2014.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mannan, M. Sam
  2. Mannan, MS
  3. Rogers, William J.
  4. Jiang, J.
  5. Mannan, Msam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...