skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Manfred Morari Manfred Thoma xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Optimal Filtering and Control for Polynomial and Time Delay Systems

Manfred Morari Manfred Thoma

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Abstraction in Dynamical Systems Application to Mobile Robot Control

Manfred Morari Manfred Thoma

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Synchronization of Chaotic Systems via Feedback

Manfred Morari Manfred Thoma

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manfred Morari Manfred Thoma

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...