skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mancini, Fiorella xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El sociólogo que hablaba al oído. Homenaje a Ulrich Beck desde este lado

Mancini, Fiorella

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 01 August 2015, Vol.60(224), pp.367-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1918 ; E-ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos sociales en América Latina: una interpelación al debate sobre desigualdad social

Mancini, Fiorella

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 01 April 2015, Vol.60(223), pp.237-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0185-1918 ; E-ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mancini, F.
  2. Mancini, Fiorella
  3. Fiorella Mancini

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...