skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tác giả/ người sáng tác: Maloney, William F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies

Lederman, Daniel ; Maloney, William F

Latin America Development Forum

ISBN: 9780821384916 ; ISBN: 0821384910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Open Knowledge Repository (World Bank Group)  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Dawsonera  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lederman, Daniel
  2. Maloney, William F
  3. 世界銀行
  4. Maloney, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...