skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Malešević, Siniša xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Malešević, Siniša (2011). Nationalism, war and social cohesion. Ethnic and Racial Studies 34 (1), 142-161 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the longue durée

Malešević, Siniša

Nations and Nationalism, April 2018, Vol.24(2), pp.292-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12410

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against orthodoxy: studies in nationalism

Malešević, Siniša

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23 February 2014, Vol.35(2), pp.199-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434632.2013.803737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Nationalism Intrinsically Violent?

Malešević, Siniša

Nationalism and Ethnic Politics, 01 January 2013, Vol.19(1), pp.12-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2013.761894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wars that Make States and Wars that Make Nations: Organised Violence, Nationalism and State Formation in the Balkans

Malešević, Siniša

European Journal of Sociology, 2012, Vol.53(1), pp.31-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975612000021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nationalism and War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and War

Hall, John A. ; Malesevic, Sinisa;

ISBN: 9781107034754 ; ISBN: 9781107610088 ; ISBN: 1107034752 ; ISBN: 1107610087 ; E-ISBN: 9781139540964 ; E-ISBN: 1139540963 ; DOI: 10.1017/CBO9781139540964

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atsuko Ichijo , Nationalism and Multiple Modernities: Europe and Beyond . Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2013 , 143pp. £55 (hbk)

Malešević, Siniša

Nations and Nationalism, April 2014, Vol.20(2), pp.376-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Nationalism and military power in the twentieth century and beyond
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and military power in the twentieth century and beyond

Malešević, Siniša

Global Powers: Michael Mann's Anatomy of the Twentieth Century and Beyond, pp.117-142

ISBN: 9781107450561 ; ISBN: 9781107086142 ; ISBN: 110745056X ; ISBN: 1107086140 ; E-ISBN: 9781316091166 ; E-ISBN: 1316091163 ; DOI: 10.1017/CBO9781316091166.007

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism and nationalism: Which one is bad?

Malesevic, Sinisa

Development in Practice, 01 November 1999, Vol.9(5), pp.579-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-4524 ; E-ISSN: 1364-9213 ; DOI: 10.1080/09614529952684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"DIVINE ETHNIES" AND "SACRED NATIONS": ANTHONY D. SMITH AND THE NEO-DURKHEMIAN THEORY OF NATIONALISM

Malešević, Siniša

Nationalism and Ethnic Politics, 01 January 2004, Vol.10(4), pp.561-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110490900331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Identity as Ideology : Understanding Ethnicity and Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity as Ideology : Understanding Ethnicity and Nationalism

Malesevic, Sinisa, Dr

E-ISBN: 9780230625648 E-ISBN: 0230625649 DOI: 10.1057/9780230625648 ISBN: 9781403987860

Toàn văn sẵn có

12
Nation-States and Nationalisms: Organization, Ideology and Solidarity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-States and Nationalisms: Organization, Ideology and Solidarity

Maleéseviâc, Siniésa

ISBN10: 0745653391 ; ISBN13: 9780745653396 ; E-ISBN10: 074567903X ; E-ISBN13: 9780745679037

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chimera of national identity.(Report)

Malesević , Sinisa

Nations and Nationalism, April, 2011, Vol.17(2), p.272(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mirage of Balkan Piedmont: state formation and Serbian nationalisms in the nineteenth and early twentieth centuries

Malešević, Siniša

Nations and Nationalism, January 2017, Vol.23(1), pp.129-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12267

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why combatants fight: the Irish Republican Army and the Bosnian Serb Army compared

Malešević, Siniša ; Ó Dochartaigh, Niall

Theory and Society, 2018, Vol.47(3), pp.293-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/s11186-018-9315-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Once more and for the last time: Ernest Gellner’s later thoughts on nations and empires

Kumar, Krishan; Malešević, Siniša (Editor)

Thesis Eleven, June 2015, Vol.128(1), pp.72-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513615586035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where does group solidarity come from? Gellner and Ibn Khaldun revisited

Malešević, Siniša; Malešević, Siniša (Editor)

Thesis Eleven, June 2015, Vol.128(1), pp.85-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513615587415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The foundations of statehood: Empires and nation-states in the longue durée

Malešević, Siniša

Thesis Eleven, April 2017, Vol.139(1), pp.145-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513617701925

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empires and nation-states: Beyond the dichotomy

Malešević, Siniša

Thesis Eleven, April 2017, Vol.139(1), pp.3-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513617700017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Obliterating heterogeneity through peace: Nationalisms, states and wars, in the Balkans
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obliterating heterogeneity through peace: Nationalisms, states and wars, in the Balkans

Malešević, Siniša

Nationalism and War, pp.255-276

ISBN: 9781107034754 ; ISBN: 9781107610088 ; ISBN: 1107034752 ; ISBN: 1107610087 ; E-ISBN: 9781139540964 ; E-ISBN: 1139540963 ; DOI: 10.1017/CBO9781139540964.014

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (7)
 4. 2013đến2016  (23)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Malešević, Siniša
 2. Malesevic, Sinisa.
 3. Malešević, S.
 4. Malesevic, S
 5. Malesevi, Sinisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...