skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Malakoff, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ITALIAN QUAKE VERDICTS RATTLE RESEARCHERS

Malakoff, David

Science, 21 December 2012, Vol.338(6114), pp.1526-1526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Second Thought, Flu Papers Cet Go-Ahead

Cohen, Jon ; Malakoff, David

Science, 6 April 2012, Vol.336(6077), pp.19-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Stays on Track in Last-Minute Spending Bill

Cho, Adrian ; Kaiser, Jocelyn ; Malakoff, David

Science, 23 December 2011, Vol.334(6063), pp.1613-1613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress Asks NOAA to Consider Charging for Data

Malakoff, David

Science, 9 December 2011, Vol.334(6061), pp.1337-1337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In a Torrent of Campaign Rhetoric, Hints of Science Policy

Malakoff, David

Science, 14 September 2012, Vol.337(6100), pp.1284-1285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young and Restless Can Be a Volatile Mix

Malakoff, David ; Hvistendahl, Mara

Science, 29 July 2011, Vol.333(6042), pp.552-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congratulations! Now Get to Work

Mervis, Jeffrey ; Malakoff, David ; Bhattacharjee, Yudhijit ; Kaiser, Jocelyn

Science, 26 October 2012, Vol.338(6106), pp.456-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old Challenges, New Faces Await Science Community in 2013

Malakoff, David ; Mervis, Jeffrey

Science, 16 November 2012, Vol.338(6109), pp.874-875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Science Feels Pinch in Canada's Budget

Malakoff, David

Science, 29 June 2012, Vol.336(6089), pp.1627-1627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe Unveils 'Radical' Plan to Reform Fishing Industry

Malakoff, David

Science, 22 July 2011, Vol.333(6041), pp.396-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Sting Out of Acid Rain

Malakoff, David

Science, 12 November 2010, Vol.330(6006), pp.910-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Difficult View From Space for NOAA

Malakoff, David

Science, 11 November 2011, Vol.334(6057), pp.757-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposed H5N1 Research Reviews Raise Concerns

Malakoff, David

Science, 7 December 2012, Vol.338(6112), pp.1271-1271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Projects Could Be Roadkill In Revision of Massive Highway Bill

Malakoff, David

Science, 18 November 2011, Vol.334(6058), pp.884-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Record Year for Science, but Can It Be Repeated?

Malakoff, David

Science, 05 January 2001, Vol.291(5501), pp.33-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers See Progress in Finding the Right Balance

Malakoff, David

Science, 18 October 2002, Vol.298(5593), pp.529-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Nukes Revive Old Debate

Malakoff, David

Science, 04 July 2003, Vol.301(5629), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now Batting for Science: New York's Sherry Boehlert

Malakoff, David

Science, 11 May 2001, Vol.292(5519), pp.1048-1049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfecting the Art of the Science Deal

Malakoff, David

Science, 04 May 2001, Vol.292(5518), pp.830-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Defense Labs Brace for a Blast from Their Bosses

Malakoff, David

Science, 30 May 2003, Vol.300(5624), pp.1361-1362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2001  (16)
 3. 2002đến2003  (8)
 4. 2004đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Malakoff, David
 2. Malakoff, D
 3. David Malakoff
 4. Mervis, Jeffrey
 5. Kaiser, Jocelyn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...