skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Makoni, Busi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sociolinguistics of nationalism in the Sudan: the politicisation of Arabic and the Arabicisation of politics

Abdelhay, Ashraf ; Makoni, Busi ; Makoni, Sinfree ; Mugaddam, Abdel Rahim

Current Issues in Language Planning, 01 November 2011, Vol.12(4), p.457-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: 10.1080/14664208.2011.628079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Naivasha language policy: the language of politics and the politics of language in the Sudan.(Report)

Abdelhay, Ashraf Kamal ; Makoni, Busi ; Makoni, Sinfree Bullock

Language Policy, Feb, 2011, Vol.10(1), p.1(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...