skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Immigrant & Refugee Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Jamil, Hikmet xóa Tác giả/ người sáng tác: Makki, Hyder xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health and Treatment Response among Iraqi Refugees as Compared to Other Non-War Exposed Arab Immigrants: A Pilot Study in Southeast Michigan

Jamil, Hikmet ; Ventimiglia, Matthew ; Makki, Hyder ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 29 November 2010, Vol.8(4), pp.431-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2010.522470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ventimiglia, Matthew
  2. Jamil, Hikmet
  3. Arnetz, Bengt B
  4. Makki, Hyder
  5. Arnetz, Bengt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...