skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Makarychev, Andrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Discourses on Neighborhood and Identity: Editors' Introduction

Gorenburg, Dmitry ; Makarychev, Andrey

Russian Politics & Law, 01 September 2009, Vol.47(5), pp.3-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940470500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Makarychev, Andrey
  2. Gorenburg, Dmitry
  3. Gorenburg, D.
  4. Makarychev, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...