skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Tác giả/ người sáng tác: Major, Michael L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cell-penetrating ARF peptide inhibitor of FoxM1 in mouse hepatocellular carcinoma treatment

Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Ackerson, Timothy ; Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H

The Journal of clinical investigation, January 2007, Vol.117(1), pp.99-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 17173139 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 regulates transcription of JNK1 to promote the G1/S transition and tumor cell invasiveness

Wang, I-Ching ; Chen, Yi-Ju ; Hughes, Douglas E ; Ackerson, Timothy ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F

The Journal of biological chemistry, 25 July 2008, Vol.283(30), pp.20770-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 18524773 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M709892200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased levels of the FoxM1 transcription factor accelerate development and progression of prostate carcinomas in both TRAMP and LADY transgenic mice

Kalin, Tanya V ; Wang, I-Ching ; Ackerson, Timothy J ; Major, Michael L ; Detrisac, Carol J ; Kalinichenko, Vladimir V ; Lyubimov, Alexander ; Costa, Robert H

Cancer research, 01 February 2006, Vol.66(3), pp.1712-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16452231 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous expression of the forkhead box M1B transgene accelerates proliferation of distinct pulmonary cell types following lung injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Tan, Yongjun ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Costal, Robert H

The Journal of biological chemistry, 26 September 2003, Vol.278(39), pp.37888-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 12867420 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box m1 transcription factor stimulates the proliferation of tumor cells during development of lung cancer

Kim, Il-Man ; Ackerson, Timothy ; Ramakrishna, Sneha ; Tretiakova, Maria ; Wang, I-Ching ; Kalin, Tanya V ; Major, Michael L ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

Cancer research, 15 February 2006, Vol.66(4), pp.2153-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16489016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxm1b transcription factor is essential for development of hepatocellular carcinomas and is negatively regulated by the p19ARF tumor suppressor

Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Petrovic, Vladimir ; Kuechle, Joseph ; Yoder, Helena M ; Dennewitz, Margaret B ; Shin, Brian ; Datta, Abhishek ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Genes & development, 01 April 2004, Vol.18(7), pp.830-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 15082532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-437X ; E-ISSN: 1879-0380 ; DOI: 10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Major, Michael L
 2. Costa, Robert H.
 3. Kalinichenko, Vv
 4. Kalinichenko, Vladimir V.
 5. Kalinichenko, V.V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...