skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Majewski, Piotr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Cyberspace and Convergence Culture

Majewski, Piotr

Colloquia Humanistica, 2012, Vol.1, pp.65-79

ISSN: 20816774 ; E-ISSN: 23922419 ; DOI: 10.11649/ch.2012.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Cyberspace and Convergence Culture

Majewski, Piotr

Colloquia Humanistica, 2012, Issue 1, pp.65-79

E-ISSN: 2392-2419

Toàn văn sẵn có

3
Teaching the Nation: History and Nationalism in Polish School History Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching the Nation: History and Nationalism in Polish School History Education

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr ; Surmiak, Adrianna

British Journal of Sociology of Education, 2018, Vol.39(1), p.77-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; DOI: 10.1080/01425692.2017.1304205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr

Identities, 02 September 2016, Vol.23(5), p.555-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1070-289X ; E-ISSN: 1547-3384 ; DOI: 10.1080/1070289X.2015.1075406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Politics of memory in Upper Silesian schools: Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of memory in Upper Silesian schools: Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents

Jaskulowski, Krzysztof ; Majewski, Piotr

Memory Studies, 11/23/2017, p.175069801774193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6980 ; E-ISSN: 1750-6999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1750698017741933

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 2015, Issue 47, pp.57-79

ISSN: 1230-1698 ; E-ISSN: 2392-2427 ; DOI: 10.11649/sn.2015.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2015, Issue 47, pp.57-79

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuius Regio, Eius Historia - macedońska historiografia i narracje tożsamościowe w latach 1944-2011

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2011, Issue 39, pp.105-121

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taki mały, taki duży może świętym być. Proces mitologizacji Todora Tose Proeskiego w macedońskiej kulturze popularnej

Majewski, Piotr

Kultura Popularna, 2012, Vol.34(4), pp.168-179

ISSN: 1644-8340

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Na wschód od Edenu

Majewski, Piotr

Sprawy Narodowościowe, 2007, Issue 30, pp.165-180

E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2011  (1)
  2. 2011đến2011  (1)
  3. 2012đến2014  (2)
  4. 2015đến2016  (4)
  5. Sau 2016  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Polish  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majewski, Piotr
  2. Jaskulowski, Krzysztof
  3. Majewski, P
  4. Piotr Majewski
  5. Surmiak, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...