skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Majeed, Azeem xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bespoke mobile application for the longitudinal assessment of depression and mood during pregnancy: protocol of a feasibility study

Doherty, Kevin ; O'Donoghue, John ; Ramchandani, Paul ; Majeed, Azeem ; Doherty, Gavin ; Morrison, Cecily ; Car, Josip

BMJ Open, 2017, Vol.7(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20446055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-014469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing mental health needs of asylum seekers and refugees in a London Borough: developing a service model

Misra, Tania; Connolly, Ann Marie; Klynman, Nicole; Majeed, Azeem

Primary Health Care Research and Development, 2006, Vol.7(3), pp.249-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-4236 ; E-ISSN: 1477-1128 ; DOI: 10.1191/1463423606pc294oa

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majeed, Azeem
  2. Majeed, A
  3. Car, Josip
  4. Marcano Belisario, Jose Salvador
  5. Doherty, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...