skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Năm xuất bản: 2010đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mahut, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ArcheoTUI-Driving virtual reassemblies with tangible 3D interaction

Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Mahut, Stephanie ; Espinasse, Loic

Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 01 September 2010, Vol.3(2), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1556-4711 ; DOI: 10.1145/1841317.1841319

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riviere, G
  2. Mahut, Stephanie
  3. Mahut, S.
  4. Riviere, Guillaume
  5. Couture, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...