skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Anaesthesia xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Magnusson, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British Journal of Anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pahlm
  2. Werner, O.
  3. Fletcher, R.
  4. Magnusson, J.
  5. Pahlm, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...