skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Yu, Ai-Ming xóa Tác giả/ người sáng tác: Mager, D.E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Mager, D. E. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 05/01/2013, Vol.41(5), pp.975-986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.112.050724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Am
  2. Mager, D.E.
  3. Shen, H.-W.
  4. Yu, Ai-Ming
  5. Jiang, X.-L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...