skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Macleod, Colin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues

Boettcher, Johanna ; Leek, Linda ; Matson, Lisa ; Holmes, Emily ; Browning, Michael ; Macleod, Colin ; Andersson, Gerhard ; Carlbring, Per

PLoS One, Sep 2013, p.e71760 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0071760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biased Saccadic Responses to Emotional Stimuli in Anxiety: An Antisaccade Study

Chen, Nigel ; Clarke, Patrick ; Watson, Tamara ; Macleod, Colin ; Guastella, Adam

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e86474 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0086474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When We Should Worry More: Using Cognitive Bias Modification to Drive Adaptive Health Behaviour

Notebaert, Lies ; Chrystal, Jessica ; Clarke, Patrick ; Holmes, Emily ; Macleod, Colin

PLoS One, Jan 2014, Vol.9(1), p.e85092 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Threatening Other-Race Faces Capture Visual Attention: Evidence from a Dot-Probe Task

Al-Janabi, Shahd ; Macleod, Colin ; Rhodes, Gillian

PLoS One, Oct 2012, Vol.7(10), p.e46119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. MacLeod, Colin
  2. Macleod, C
  3. Colin Macleod
  4. Holmes, Emily A.
  5. Holmes, Emily

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...