skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tác giả/ người sáng tác: Macdonald, Doune xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is global neo-liberalism shaping the future of physical education?

Macdonald, Doune

Physical Education and Sport Pedagogy, 20 October 2014, Vol.19(5), pp.494-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-8989 ; E-ISSN: 1742-5786 ; DOI: 10.1080/17408989.2014.920496

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational action research in Singapore: to prove or improve?

Tan, Wah Kiat ; Macdonald, Doune ; Rossi, Tony

Asia Pacific Journal of Education, 01 September 2009, Vol.29(3), pp.357-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-8791 ; E-ISSN: 1742-6855 ; DOI: 10.1080/02188790903100333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Macdonald, Doune
  2. Macdonald, D.
  3. Rossi, Tony
  4. Tan, Wk
  5. Tan, Wah Kiat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...