skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Macarthur, Sally xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facts, Fictions and the Alma Mahler Machine: A Schizoanalysis: Ecstasy: A Novel Boston and New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2018, 387 pp. ISBN 978 0 544 80089 2 (hardcover), ISBN 978 1 328 61420 9 (paperback), ASIN B073XBRVR 1 (Kindle), ASIN B07BHTVQQK (audio book), ISBN 978 1 520 09812 8 (audio CD)

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 02 January 2019, Vol.41(1), pp.61-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2019.1636446

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Woman Composer, New Music and Neoliberalism

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 02 January 2014, Vol.36(1), pp.36-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2014.896073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounding Noise

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2013.866880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and Violence

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 July 2012, Vol.34(1), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.681623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ubiquitous Century: Music and the Digital Arts

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 02 January 2015, Vol.37(1), pp.76-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2015.1035202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall, and the Rise (Again) of Feminist Research in Music: 'What Goes Around Comes Around'

Macarthur, Sally ; Bennett, Dawn ; Goh, Talisha ; Hennekam, Sophie ; Hope, Cat

Musicology Australia, 03 July 2017, Vol.39(2), pp.73-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2017.1392740

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renovating Music Analysis

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 02 July 2016, Vol.38(2), pp.182-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2016.1239240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transposing Musicology: An Essay in Honour of Elizabeth Wood

Macarthur, Sally ; Szuster, Julja

Musicology Australia, 02 January 2017, Vol.39(1), pp.46-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2017.1334298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composing the 'Woman' Composer

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 July 2011, Vol.33(1), pp.129-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.585513

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, New Music and the Composition of Becomings

Sally Macarthur

Cultural Studies Review, 01 September 2010, Vol.16(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1446-8123 ; E-ISSN: 1837-8692 ; DOI: 10.5130/csr.v16i2.1701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a career as a woman composer: Implications for music in higher education

Bennett, Dawn ; Macarthur, Sally ; Hope, Cat ; Goh, Talisha ; Hennekam, Sophie

British Journal of Music Education, Nov 2018, Vol.35(3), pp.237-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02650517 ; E-ISSN: 14692104 ; DOI: 10.1017/S0265051718000104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post/modernizing Australian music: Sounding postmodernism: Sampling Australian composers, sound artists and music critics; New classical music: Composing Australia; Experimental music: Audio explorations in Australia

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 January 2009, Vol.31(1), pp.63-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2009.10416580

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A musical woman in a man's world: Rebecca Clarke: A Rebecca Clarke reader

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 January 2007, Vol.29(1), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2007.10416593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Towards a Twenty-First-Century Feminist Politics of Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Twenty-First-Century Feminist Politics of Music

Sally Macarthur

E-ISBN 9781409409823 ; E-ISBN 9781409418252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyrebird Rising: Louise Hanson-Dyer of L'Oiseau-Lyre 1884-1962 by Jim Davidson

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 January 1995, Vol.18(1), pp.71-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.1995.10415270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A musical woman in a man's world: Rebecca Clarke. [Review of A Rebecca Clarke Reader by Liane Curtis (ed) (2005).]

Macarthur, Sally

Musicology Australia, v.29, 2007: 161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiding gender: How female composers manage gender identity

Bennett, Dawn ; Hennekam, Sophie ; Macarthur, Sally ; Hope, Cat ; Goh, Talisha

Journal of Vocational Behavior [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2018.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Feminist Aesthetics in Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Aesthetics in Music

Macarthur, Sally

ISBN10: 0313313202 ; ISBN13: 9780313313202 ; E-ISBN10: 0313075050 ; E-ISBN13: 9780313075056

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post/modernizing Australian music: [Review article.]

Macarthur, Sally

Musicology Australia, v.31, 2009: 63-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaos, Territory, Music Research

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 01 July 2010, Vol.32(1), pp.121-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145851003794026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Sách  (2)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Macarthur, Sally
 2. Macarthur, S
 3. Bennett, D
 4. Hennekam, Sophie
 5. Hope, Cat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...