skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Maaloe Erik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth and interpretation in Social Science With particular reference to case studies

Maaloe Erik

Bookboon; 2015 - (301)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explanation and Interpretation in Social Science An integrated view with specific reference to case studies

Maaloe Erik

Bookboon; 2015 - (301)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maaloe Erik

theo chủ đề:

  1. Social Science
  2. Management

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...