skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ma, Yukun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human health risk assessment of heavy metals in urban stormwater

Ma, Yukun ; Egodawatta, Prasanna ; Mcgree, James ; Liu, An ; Goonetilleke, Ashantha

Science of the Total Environment, 1 July 2016, Vol.557-558, pp.764-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.03.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of low impact development construction on pollutant process of road-deposited sediments and associated heavy metals

Ma, Yukun ; Gong, Manli ; Zhao, Hongtao ; Li, Xuyong

Science of the Total Environment, 1 February 2018, Vol.613-614, pp.1130-1139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking source characterisation and human health risk assessment of metals to rainfall characteristics

Liu, An ; Mummullage, Sandya ; Ma, Yukun ; Egodawatta, Prasanna ; Ayoko, Godwin A ; Goonetilleke, Ashantha

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), July 2018, Vol.238, pp.866-873 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 29631231 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.03.077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment and management of human health risk from toxic metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in urban stormwater arising from anthropogenic activities and traffic congestion

Ma, Yukun ; Liu, An ; Egodawatta, Prasanna ; Mcgree, James ; Goonetilleke, Ashantha

Science of the Total Environment, 1 February 2017, Vol.579, pp.202-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Human health risk assessment of heavy metals in urban stormwater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human health risk assessment of heavy metals in urban stormwater

Ma, Yukun ; Egodawatta, Prasanna ; Mcgree, James ; Liu, An ; Goonetilleke, Ashantha

Science of The Total Environment, 07/2016, Vol.557-558, C, pp.764-772 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.067

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking source characterisation and human health risk assessment of metals to rainfall characteristics

Liu, An ; Mummullage, Sandya ; Ma, Yukun ; Egodawatta, Prasanna ; Ayoko, Godwin A. ; Goonetilleke, Ashantha

Environmental Pollution, July 2018, Vol.238, pp.866-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.03.077

Toàn văn sẵn có

7
Influence of low impact development construction on pollutant process of road-deposited sediments and associated heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of low impact development construction on pollutant process of road-deposited sediments and associated heavy metals

Ma, Yukun ; Gong, Manli ; Zhao, Hongtao ; Li, Xuyong

Science of The Total Environment, 02/2018, Vol.613-614, C, pp.1130-1139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.174

Toàn văn sẵn có

8
Linking source characterisation and human health risk assessment of metals to rainfall characteristics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking source characterisation and human health risk assessment of metals to rainfall characteristics

Liu, An ; Mummullage, Sandya ; Ma, Yukun ; Egodawatta, Prasanna ; Ayoko, Godwin A. ; Goonetilleke, Ashantha

Environmental Pollution, 07/2018, Vol.238, C, pp.866-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.077

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals transport pathways: The importance of atmospheric pollution contributing to stormwater pollution

Liu, An ; Ma, Yukun ; Gunawardena, Janaka M.A. ; Egodawatta, Prasanna ; Ayoko, Godwin A. ; Goonetilleke, Ashantha

Ecotoxicology and Environmental Safety, 30 November 2018, Vol.164, pp.696-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.08.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Assessment and management of human health risk from toxic metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in urban stormwater arising from anthropogenic activities and traffic congestion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment and management of human health risk from toxic metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in urban stormwater arising from anthropogenic activities and traffic congestion

Ma, Yukun ; Liu, An ; Egodawatta, Prasanna ; Mcgree, James ; Goonetilleke, Ashantha

Science of The Total Environment, 02/2017, Vol.579, C, pp.202-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.015

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catchment scale assessment of risk posed by traffic generated heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons

Ma, Yukun ; Mcgree, James ; Liu, An ; Deilami, Kaveh ; Egodawatta, Prasanna ; Goonetilleke, Ashantha

Ecotoxicology and Environmental Safety, October 2017, Vol.144, pp.593-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.06.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Heavy metals transport pathways: The importance of atmospheric pollution contributing to stormwater pollution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals transport pathways: The importance of atmospheric pollution contributing to stormwater pollution

Liu, An ; Ma, Yukun ; Gunawardena, Janaka M.A. ; Egodawatta, Prasanna ; Ayoko, Godwin A. ; Goonetilleke, Ashantha

Ecotoxicology and Environmental Safety, 11/2018, Vol.164, C, pp.696-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01476513 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.08.072

Toàn văn sẵn có

13
Catchment scale assessment of risk posed by traffic generated heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catchment scale assessment of risk posed by traffic generated heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons

Ma, Yukun ; Mcgree, James ; Liu, An ; Deilami, Kaveh ; Egodawatta, Prasanna ; Goonetilleke, Ashantha

Ecotoxicology and Environmental Safety, 10/2017, Vol.144, C, pp.593-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01476513 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.06.073

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Low Impact Development practices on urban diffuse pollutant transport process at catchment scale

Ma, Yukun ; He, Wenyan ; Zhao, Hongtao ; Zhao, Jiang ; Wu, Xiaowei ; Wu, Wei ; Li, Xuyong ; Yin, Chengqing

Journal of Cleaner Production, 10 March 2019, Vol.213, pp.357-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollutant transport analysis and source apportionment of the entire non-point source pollution process in separate sewer systems

Ma, Yukun ; Hao, Shaonan ; Zhao, Hongtao ; Fang, Jinxiu ; Zhao, Jiang ; Li, Xuyong

Chemosphere, November 2018, Vol.211, pp.557-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ranking the factors influencing polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) build-up on urban roads

Liu, An ; Ma, Yukun ; Deilami, Kaveh ; Egodawatta, Prasanna ; Goonetilleke, Ashantha

Ecotoxicology and Environmental Safety, May 2017, Vol.139, pp.416-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative assessment of human health risk posed by polycyclic aromatic hydrocarbons in urban road dust

Ma, Yukun ; Liu, An ; Egodawatta, Prasanna ; Mcgree, James ; Goonetilleke, Ashantha

Science of the Total Environment, 1 January 2017, Vol.575, pp.895-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ma, Yukun
  2. Egodawatta, Prasanna
  3. Goonetilleke, Ashantha
  4. Liu, An
  5. Ma, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...