skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Visual Communication And Image Representation xóa Tác giả/ người sáng tác: Ma, Siwei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side information generation with auto regressive model for low-delay distributed video coding

Zhang, Yongbing ; Zhao, Debin ; Liu, Hongbin ; Li, Yongpeng ; Ma, Siwei ; Gao, Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2012, Vol.23(1), pp.229-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low complexity encoder optimization for HEVC

Wang, Shanshe ; Luo, Falei ; Ma, Siwei ; Zhang, Xiang ; Wang, Shiqi ; Zhao, Debin ; Gao, Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, February 2016, Vol.35, pp.120-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A joint encoder–decoder error control framework for stereoscopic video coding

Xiang, Xinguang ; Zhao, Debin ; Wang, Qiang ; Ma, Siwei ; Gao, Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2010, Vol.21(8), pp.975-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2010.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gao, W
  2. Ma, Sw
  3. Zhao, Debin
  4. Ma, Siwei
  5. Gao, Wen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...