skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: M A Hayat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Cancer Diagnosis Therapy and Prognosis

M A Hayat

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastrointestinal Carcinoma

M A Hayat

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. M A Hayat

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...