skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Müller, Retief xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afrikaner Reformed missionary enthusiasts and the Voortrekkers: with special reference to Dingaansdag/ Geloftedag and also the 1938 Eeufees

Müller, Retief

Studia Historiae Ecclesiasticae, January 2015, Vol.41(3), pp.111-130

ISSN: 2412-4265 ; DOI: 10.17159/2412-4265/2015/445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afrikaner socio-theological discourse in the early twentieth century: War and mission in J. F. Naudé and J. du Plessis

Müller, Retief

Historia, 01 November 2014, Vol.59(2), pp.309-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2309-8392

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and "racial feeling" in the writings of an Afrikaner missionary

Müller, Retief

Studia Historiae Ecclesiasticae, 01 December 2014, Vol.40(2), pp.71-84

ISSN: 2412-4265

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Müller, Retief
  2. Muller, Retief

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...