skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Displays xóa Tác giả/ người sáng tác: Müller, Jörg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to evaluate public displays

Alt, Florian ; Schneegaß, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Müller, Jörg ; Memarovic, Nemanja

Proceedings of the 2012 International Symposium on pervasive displays, 04 June 2012, pp.1-6

ISBN: 9781450314145 ; ISBN: 1450314147 ; DOI: 10.1145/2307798.2307815

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements and design space for interactive public displays

Müller, Jörg ; Alt, Florian ; Michelis, Daniel ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 18th ACM international conference on multimedia, 25 October 2010, pp.1285-1294

ISBN: 9781605589336 ; ISBN: 1605589330 ; DOI: 10.1145/1873951.1874203

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audience behavior around large interactive cylindrical screens

Beyer, Gilbert ; Alt, Florian ; Müller, Jörg ; Schmidt, Albrecht ; Isakovic, Karsten ; Klose, Stefan ; Schiewe, Manuel ; Haulsen, Ivo

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.1021-1030

ISBN: 9781450302289 ; ISBN: 1450302289 ; DOI: 10.1145/1978942.1979095

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alt, F.
  2. Müller, J.
  3. Müller, Jörg
  4. Schmidt, A.
  5. Schmidt, Albrecht

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...