skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social control xóa Tác giả/ người sáng tác: Lyon, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transparent Lives: Surveillance in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transparent Lives: Surveillance in Canada

Edited By Colin J. Bennett, Kevin D. Haggerty, David Lyon, And Valerie Steeves;; Colin J. Bennett (Editor) ; Kevin D. Haggerty (Editor) ; David Lyon (Editor) ; Valerie Steeves (Editor)

ISBN: 9781927356784 ; ISBN: 1927356784

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fear, surveillance, and consumption

Lyon, David

The Hedgehog Review, Fall, 2003, Vol.5(3), p.81(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-9677

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Snowden Stakes: Challenges for Understanding Surveillance Today

Lyon, David

Surveillance & Society, 2015, Vol.13(2), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14777487 ; DOI: 10.24908/ss.v13i2.5363

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Surveillance: Personal data and social classifications

Lyon, David

Information, Communication & Society, 01 January 2002, Vol.5(2), p.242-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691180210130806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world wide web of surveillance: The internet and off‐world power‐flows

Lyon, David

Information, Communication & Society, 01 March 1998, Vol.1(1), p.91-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-118X ; E-ISSN: 1468-4462 ; DOI: 10.1080/13691189809358955

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance

Lyon, David

The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Rev. ed.

ISBN: 978-0-470-76085-7

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new surveillance: Electronic technologies and the maximum security society

Lyon, David

Crime, Law and Social Change, 1992, Vol.18(1), pp.159-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: 10.1007/BF00230629

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Lyon, Surveillance Studies: An Overview, Polity: Cambridge, 2007; 256 pp.: ISBN 9780745635910, £55.00 (hbk), ISBN 9780745635927, £14.99 (pbk)

Rabindra Kumar Mohanty

International Sociology, March 2011, Vol.26(2), pp.284-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/02685809110260022003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

Marx, Gary

Crime, Law and Social Change, 1992, Vol.18(1), pp.3-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: 10.1007/BF00230623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lyon, David
 2. Lyon, D.
 3. Geis, Gilbert
 4. Goff, Colin
 5. Haggerty, Kevin D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...